skip to Main Content

INLEIDING

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Natuchem B.V., hierna te noemen Wij, verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: alle informatie waarmee iemand als individu kan worden geïdentificeerd. Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij de persoonsgegevens verwerken en beveiligen.

Wij nemen privacy serieus en zullen als verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uitsluitend geautoriseerd personeel van onszelf of van door ons ingeschakelde dienstverleners hebben toegang tot persoonsgegevens. Daarnaast maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd (bijvoorbeeld bij het gebruiken van de  contactformulieren).

Wij stellen persoonsgegevens en informatie uitsluitend ter beschikking van derden die daarbij ofwel handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen ofwel zich schriftelijk hebben verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig dit Privacy Statement en de geldende privacyregelgeving.

Door aan ons persoonsgegevens te verstrekken, wordt daarmee erkend dat dit Privacy Statement is gelezen en begrepen en wordt aan ons toestemming verleend om de persoonsgegevens te verwerken op de hierin beschreven wijze. Het is niet verplicht persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar dat kan tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet kunnen verlenen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Contactformulier: naam, e-mail en telefoonnummer
  • Surfgedrag

Wanneer je een formulier verzendt op de website, worden uw persoonlijke gegevens op deze website opgeslagen, zoals uw IP-adres, uw e-mailadres, uw tekst van de opmerking en gegevens van formuliervelden op de website. Om veiligheidsredenen en om deze website te beschermen tegen spam, worden uw gegevens verwerkt in de CleanTalk Cloud Service en worden ze standaard 7 dagen bewaard in het logboek. Na het verstrijken van de genoemde periode worden ze volledig verwijderd. CleanTalk kan informatie over spam-activiteit van IP- / e-mailadressen gebruiken om de juiste antispambescherming te bieden aan alle websites die met haar service zijn verbonden. Het betreft uitsluitend die IP / e-mailadressen die worden gebruikt voor spam mailing. Daarnaast worden de gegevens tijdelijk opgeslagen op de server van de website om te checken of er e-mails niet aankomen in de e-mailbox. De webserver staat in de Benelux.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om de opdracht uit te voeren en af te ronden en (i) zo lang wij wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren en (ii) voorzover dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze juridische belangen te beschermen. Na het verstrijken van deze periode verwijderen wij persoonsgegevens uit onze systemen.

Wanneer verstrekken wij persoonsgegevens aan derden?
Wij zullen persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Wij kunnen persoonsgegevens wel aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het adequaat verlenen van de overeengekomen diensten en aan onze bank, verzekeraar, accountant en (of) professionele adviseurs.

Wij kunnen (persoons)gegevens ook aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen gehouden zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of in het geval wij dat anderszins noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken spannen wij ons ertoe in, dat deze derden de persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement en voor het overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens waarborgen.

Hoe is inzage mogelijk in (persoons)gegevens en hoe kunnen die worden aangepast?
Persoonsgegevens (de verwerking van) kunnen worden ingezien en gecorrigeerd worden. Een ieder kan zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons wenden met het verzoek mede te delen in hoeverre persoonsgegevens worden verwerkt. Ter bescherming van de privacy zullen wij in dat verband eerst de identiteit van de verzoeker deugdelijk dienen vast te stellen. Wij delen dan in beginsel schriftelijk binnen een maand mee of en zo ja hoe wij de persoonsgegevens verwerken. Vervolgens kan aan ons verzocht worden deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wij delen binnen een maand na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre wij aan het verzoek voldoen. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij alleen een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als de persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor opdrachtgevers of andere derden, zijn wij niet in staat om de gegevens uit hun systemen te verwijderen. In dat geval zal aan die derden zelf een verzoek moeten worden gedaan de gegevens te verwijderen.

COOKIEBELEID

Wij gebruiken cookies op de website van Natuchem dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, informatie aan te vullen en onze website optimaal te laten functioneren en voor de doeleinden zoals omschreven in de dit privacy statement.

Wat zijn cookies
Cookies zijn kleine bestandjes met informatie dat bij het bezoek aan deze website automatisch opgeslagen worden in de browser van je computer, laptop, tablet of smartphone. 

Welke cookies worden er opgeslagen?

Functionele cookies;
Deze cookies zijn nodig voor het laten functioneren van deze website. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.

Analytische cookies;
Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen hoe bezoekers onze website gebruiken. Google maakt hiervoor gebruik van analyserende cookie. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook laten wij Google het laatste octet van het IP-adres maskeren zodat de gegevens anoniem worden verwerkt.

Spam beveiliging’s cookies;
Deze website maakt gebruik van CleanTalk Anti-Spam & Security (cleantalk.org) voor het tegenhouden en voorkomen van spam. CleanTalk kan uw IP-adres opslaan en verwerken. Ook kunnen ze cookies gebruiken om toegang tot de CleanTalk SpamFireWall-functie te hebben om deze website te beveiligen en te beschermen tegen spam. Er is een verwerkingsovereenkomst met met CleanTalk gesloten. Daarin staan afspraken zodat de Europese regelgeving op het gebied van gegevensverwerking wordt gevolgd.

Social cookies;
We maken geen gebruik van specifieke social cookies.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen?
Op sommige pagina’s maken we gebruik van YouTube of Vimeo video’s. Daardoor kan YouTube of Vimeo cookies plaatsen.

Verwijderen
Cookies kun je het gemakkelijkst verwijderen via de door jouw gebruikte internetbrowser. Hieronder vindt je een lijst met de meest gebruikte internetbrowsers met een link naar hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen:

 

COPYRIGHT

Alle inhoud op deze website valt onder het copyright van Natuchem B.V., maar mag worden gedeeld via sociale media, blogs, etc. Daarbij is bronvermelding een voorwaarde.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd!

Mocht wijziging van ons privacystatement nodig zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Vragen dan wel klachten over de verwerking van persoonsgegevens

Bij vragen of klachten over dit Privacy Reglement kan een e-mail gestuurd worden aan info@natuchem.eu.

Wij verzoeken iedereen die van mening is dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dat aan ons te laten weten via het bovenstaande e-mailadres. Wij zullen daarop binnen redelijke termijn en in beginsel binnen een maand antwoorden.

Ook bestaat de mogelijkheid over onze handelwijze een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ ‘s-GRAVENHAGE.

Datum laatste wijziging: 19-09-2019

Back To Top